Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Powiatowej Komendy Policji w Wadowicach

    Do zakresu zadań Wydziału Kryminalnego należy:

 

    W zakresie operacyjno-rozpoznawczym:

 1. zwalczanie przestępczości pospolitej oraz ograniczenie zjawisk kryminogennych poprzez ich rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne;
 2. prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, w tym o:
  1. zabójstwa, napady na osoby lub obiekty, w tym z użyciem broni palnej, wymuszenia rozbójnicze, uprowadzenia, podpalenia,
  2. przestępstwa o podłożu seksualnym,
  3. pedofilię oraz pornografię internetową z udziałem nieletnich,
  4. handel ludźmi i prostytucję,
  5. przestępstwa przeciwko mieniu, w tym głównie kradzieże mienia i kradzieże  z włamaniem,
  6. fałszerstwa i kolportaż krajowych i zagranicznych środków płatniczych, papierów wartościowych, dokumentów,
  7. oszustwa kryminalne,
  8. terroryzm kryminalny,
  9. przestępstwa przeciwko dobrom kultury narodowej;
 3. prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem  sprawiedliwości, prowadzenie poszukiwań osób zaginionych, prowadzenie czynności identyfikacyjnych w stosunku do nn osób i nn zwłok;
 4. prowadzenie i organizacja rozpoznania operacyjnego w zakresie:
  1. podkultur młodzieżowych, w szczególności pseudokibiców, których działalność stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia,
  2. osób, grup i środowisk przestępczych, których zachowanie wskazuje na prowadzenie działalności przestępczej,
  3. zagrożenia ze strony cudzoziemców wchodzących w struktury przestępcze lub dokonujących przestępstw;
 5. prowadzenie pracy operacyjnej z wykorzystaniem środków, form i metod pracy operacyjnej określonych w przepisach służbowych, w tym funduszu operacyjnego;
 6. analizowanie dynamiki, struktury i tendencji w kształtowaniu się przestępczości  kryminalnej w celu wypracowania i wdrożenia skutecznych metod zapobiegania  i ujawniania przestępstw i ścigania ich sprawców;
 7. sprawowanie nadzoru nad pracą operacyjną realizowaną przez podległe komisariaty Policji i posterunki Policji;
 8.  koordynacja przedsięwzięć na szczeblu podległych komisariatów Policji i posterunków Policji, jak również bieżąca współpraca z jednostkami ościennymi w zakresie  dotyczącym realizowanych zadań;
 9. udzielanie pomocy przy realizacji spraw operacyjnych podległym jednostkom organizacyjnym Policji, jak również w obsłudze miejsc poważniejszych zdarzeń kryminalnych;
 10. wdrażanie do realizacji nowych przepisów organizacyjno-prawnych dotyczących pracy operacyjnej i czuwanie nad właściwą ich realizacją;
 11. współpraca w zakresie rozpoznawania i wykrywania przestępstw z innymi komórkami  organizacyjnymi Komendy, Komendą Wojewódzką Policji, innymi jednostkami Policji  na terenie kraju, CBŚP, Interpolem;
 12. współpraca z w zakresie rozpoznawania i wykrywania przestępstw z innymi organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi;
 13. wnioskowanie i opiniowanie zmian legislacyjnych dotyczących problematyki pozostającej w zakresie działania służby kryminalnej.

     W zakresie walki z przestępczością narkotykową:

 1. zwalczanie przestępczości pospolitej oraz ograniczenie zjawisk kryminogennych poprzez ich rozpoznanie, zapobieganie, wykrywanie i ściganie, w tym szczególnie: narkomanii i związanej z nią przestępczości narkotykowej, produkcji i obrotu  narkotykami oraz innymi środkami odurzającymi;
 2. prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu  wykrywczego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych dotyczących narkomanii i związanej z nią przestępczości narkotykowej, produkcji i obrotu narkotykami oraz innymi środkami odurzającymi.

     W zakresie dochodzeniowo – śledczym:

 1. prowadzenie postępowań przygotowawczych i sprawdzających oraz wykonanie czynności zleconych przez prokuratury i sądy w zakresie postępowania karnego;
 2. procesowo - kryminalistyczna obsługa miejsc wystąpienia zdarzeń będących w zainteresowaniu Policji na obszarze działania Komendy;
 3. realizowanie zwierzchniego, nadzoru służbowego nad postępowaniem
 4. z dowodami rzeczowymi oraz magazynem dowodów rzeczowych;
 5. realizacja zadań zleconych przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w zakresie wykonywania czynności zleconych;
 6. bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie poprawy organizacji pracy;
 7. koordynowanie pracy komórek dochodzeniowo-śledczych podległych jednostek organizacyjnych Policji oraz udzielanie im merytorycznego wsparcia;
 8. dokonywanie ocen i analiz pracy komórek dochodzeniowo-śledczych podległych jednostek organizacyjnych Policji;
 9. informowanie komórek organizacyjnych Komendy oraz podległych Komisariatów Policji o zmianach w obowiązujących przepisach procedury karnej oraz podejmowanie działań mających na celu usuwanie występujących problemów interpretacyjnych;
 10. prowadzenie określonych przepisami rejestrów związanych z pracą dochodzeniowo-śledczą oraz nadzór nad prawidłową rejestracją statystyczną i kryminalną w Komendzie;
 11. realizowanie zadań związanych z systemem elektronicznej sprawozdawczośc w Policji - SESPOL;
 12. inicjowanie szkolenia zawodowego policjantów oraz udział w procesie dydaktycznym;
 13. prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych przez policjantów wyznaczonych na rzeczników dyscyplinarnych;
 14. określenie praktycznych reguł postępowania policjantów w procesie wykrywczym;
 15. sprawowanie zwierzchniego ogólnego nadzoru służbowego nad całością czynności procesowych wykonywanych w podległych jednostkach oraz zwierzchniego nadzoru szczególnego nad poszczególnymi postępowaniami;
 16. współdziałanie przy wykonywaniu zadań z organami ochrony prawnej, administracji publicznej, organizacjami społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej w ujawnianiu przestępstw i ściganiu ich sprawców oraz w zakresie zapobiegania przestępczości;
 17. dokonywanie rejestracji postępowań przygotowawczych w Krajowym Systemie Informacji Policji oraz innych rejestrach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

     W zakresie walki z korupcją i z przestępczością gospodarczą:

 1. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej, korupcyjnej oraz ściganie sprawców tych przestępstw;
 2.  prowadzenie postępowań przygotowawczych, sprawdzających z zakresu przestępstw gospodarczych oraz korupcyjnych zgodnie z przyjętym katalogiem przestępstw;
 3.  współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w ramach prowadzonych śledztw i dochodzeń w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne;
 4.  obejmowanie nadzorem spraw o znacznym ciężarze gatunkowym lub skomplikowanym charakterze prowadzonych przez podległe jednostki;
 5. prowadzenie wszelkiego rodzaju form pracy operacyjnej w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej a także wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej;
 6. dokonywanie analiz i ocen poziomu pracy operacyjnej wydziału oraz podległych jednostek;
 7. analizowanie stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą i korupcyjną na terenie powiatu wadowickiego, jej specyfiki, określanie obszarów występowania oraz opracowywanie na tej podstawie kierunków działań wykrywczych;
 8.  utrzymywanie współpracy w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz ich sprawców ze Strażą Graniczną, urzędem kontroli skarbowej, izbami celnymi i innymi instytucjami kontrolnymi działającymi na obszarze zainteresowania pionu do walki z przestępczością gospodarczą;
 9.  realizowanie poleceń, wytycznych oraz kierunków działania nakreślonych przez Komendę Główną Policji i Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie;
 10. współdziałanie z innymi komórkami pionu kryminalnego i prewencji Komendy  w zakresie ujawniania przestępstw o charakterze gospodarczym i korupcyjnym poprzez określenie kierunków zainteresowania, wymianę informacji, prowadzenie wspólnych działań wykrywczych;
 11. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie profilaktyki przestępczości gospodarczej i korupcyjnej.

     W zakresie techniki kryminalistycznej:

 1. zwalczanie przestępczości metodami i środkami techniki kryminalistycznej w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki poprzez:
  1. ujawnianie i zabezpieczanie oraz dokumentowanie śladów kryminalistycznych i rzeczowych środków dowodowych występujących na miejscach zdarzeń zgodnie z przyjętymi zasadami, normami i wymogami technicznymi i prawnymi,
  2. pobieranie i zabezpieczanie materiału porównawczego do badań kryminalistycznych w sposób zgodny z normami prawnymi i technicznymi,
  3. sporządzanie dokumentacji techniczno-poglądowych tj. fotograficznych, graficznych i  filmowych,
  4. popularyzacja i upowszechnianie naukowych i technicznych metod zwalczania  i zapobiegania przestępczości w zakresie techniki kryminalistycznej;
 2. sprawdzanie i klasyfikacja śladów i dowodów oraz pomoc przy opracowywaniu pytań kierowanych do biegłych, ekspertów, specjalistów;
 3. dokonywanie oględzin zewnętrznych osób i rzeczy w celu ujawnienia  i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych;
 4. wykonywanie reprodukcji dokumentów, dokumentacji fotograficznej i filmowej,  dowodów rzeczowych oraz fotografii sygnalitycznej i rejestracyjnej, osób i zwłok ludzkich oraz przedmiotów;
 5. współdziałanie ze służbami policyjnymi z innymi służbami do tego powołanymi w oględzinach i innych czynnościach prawnych dotyczących przestępstw, katastrof i innych zdarzeń;
 6. współpraca ze służbami policyjnymi i biegłymi – lekarzami Medycyny Sądowej w procesie identyfikacji osób, zwłok i rzeczy;
 7. przeprowadzanie szkolenia z zakresu daktyloskopowania oraz udzielanie pomocy policjantom w zakresie daktyloskopowania osób żywych w trudnych przypadkach tzn. użycia specjalistycznego sprzętu do daktyloskopowania tj. łyżki do daktyloskopowania, rolki itp.;
 8. sprawdzanie poprawności jakościowej i ilościowej wykonanych kart daktyloskopowych przed wysłaniem do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
 9. utrzymywanie ciągłej sprawności powierzonego sprzętu i mienia techniki kryminalistycznej, jego bieżąca konserwacja, a w przypadku awarii natychmiastowe informowanie przełożonego o potrzebie naprawy lub wymiany;
 10. analizowanie stanu wyposażenia specjalistycznego i sygnalizowanie potrzeb w tym zakresie;
 11. prowadzenie niezależnie od ogólnie obowiązującej dokumentacji kancelaryjnej, dodatkowej dokumentacji z zakresu techniki kryminalistycznej;
 12. prowadzenie stałej współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie za pośrednictwem Wojewódzkiego Koordynatora do spraw Techniki Kryminalistycznej w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie lub jego Zastępcy;
 13. co sześć miesięcy sporządzanie pisemnych, dwóch jednobrzmiących sprawozdań  z pracy Zespołu Techniki Kryminalistycznej Wydziału Kryminalnego Komendy  i przekazanie ich do:
  1. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji ds. Kryminalnych w Wadowicach,
  2. Wojewódzkiego Koordynatora ds. Techniki Kryminalistycznej Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
 14. prowadzenie i udział w szkoleniach zawodowych:
  1. udział w szkoleniach zawodowych z zakresu techniki kryminalistycznej prowadzonych  przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
  2. organizacja i prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego dla policjantów służb kryminalnych oraz innych policjantów Komendy w zakresie techniki  kryminalistycznej;
  3. udział w szkoleniach zawodowych organizowanych w ramach programu szkolenia  w jednostce macierzystej;
  4. samodoskonalenie zawodowe.

 

 

 

     Do zakresu działania Wydziału Prewencji należy:

 

 1. podejmowanie czynności mających na celu ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
 2. przeprowadzanie czynności interwencyjnych, będących reakcją na zgłoszenie przyjmowane przez Zespół Dyżurnych i inne jednostki organizacyjne Policji oraz zgłaszanych bezpośrednio przez obywateli, a także realizacja interwencji własnych     w przypadkach stwierdzonych naruszeń;
 3. udział w zorganizowanych akcjach i operacjach policyjnych o charakterze porządkowym, bądź zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu;
 4. patrolowanie miejsc zagrożonych przestępczością, ujawnianie przestępstw i zatrzymywanie sprawców na gorącym uczynku;
 5. zabezpieczenie miejsc zdarzeń i wykonanie wstępnych czynności;
 6. zabezpieczenie imprez masowych i zgromadzeń;
 7. realizacja programów prewencyjnych i profilaktycznych;
 8. rozpoznanie środowisk kryminogennych i ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją, prowadzenie działań profilaktycznych;
 9. wykonywanie konwojów i doprowadzeń zleconych przed sądy, prokuratury, jednostki Policji lub inne uprawnione organy;
 10. prowadzenie analiz stanu bezpieczeństwa nad zjawiskami przestępczości i patologii społecznej w celu wypracowania modelowych rozwiązań oraz propagowanie sposobów ograniczania i skutecznego zapobiegania przestępczości;
 11. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy i podległymi komisariatami Policji przy realizacji zadań zapobiegających przestępczości;
 12. współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi;
 13. merytoryczny nadzór nad organizacją służby ochronnej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia w Komisariacie Policji w Andrychowie;
 14. opracowywanie planów działań dostosowanych do poszczególnych potencjalnych rodzajów stanów kryzysowych w warunkach zbiorowego zakłócenia porządku publicznego, awarii technicznych i klęsk naturalnych;
 15. opracowanie i aktualizacja dokumentacji związanej z systemem alarmowania Komendy;
 16. realizacja zadań związanych z przygotowaniem obronnym Komendy w zakresie pionu prewencji;
 17. obsługa i merytoryczny nadzór w zakresie rejestracji w systemach informatycznych, wykorzystywanych w pionie prewencji;
 18. nadzór nad przechowywaniem broni służbowej w pomieszczeniach dyżurnego Komendy oraz jednostek podległych;
 19. realizowanie czynności wynikających z obowiązujących przepisów, planów, harmonogramów, procedur i innych algorytmów, w tym m. in. z instrukcji alarmowych, planów ochrony Komendy, procedur na wypadek katastrof naturalnych i awarii technicznych;
 20. niezwłoczne inicjowanie działań po przyjęciu zgłoszenia lub informacji o wydarzeniu;
 21.  bieżące kierowanie będącymi w jego dyspozycji siłami i środkami oraz koordynowanie działań służb dyżurnych jednostek podległych Komendzie;
 22. dokonywanie zmian w dyslokacji służby stosownie do zaistniałych potrzeb;
 23. podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń w zakresie kompetencji określonych przez kierownika jednostki Policji oraz wynikających z odrębnych przepisów;
 24. zapewnienie właściwego poziomu funkcjonowania systemu obiegu informacji o zaistniałych wydarzeniach;
 25. kierowanie siłami policyjnymi do czasu wyznaczenia policjanta odpowiedzialnego za prawidłową realizację zadań w związku z zaistniałym wydarzeniem;
 26. realizowanie poleceń dyżurnego jednostki Policji wyższego stopnia;
 27. współdziałanie ze służbą dyżurną ościennych jednostek Policji;
 28. prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z pracą dyżurnego Komendy – dbanie o jej terminowość, poprawność merytoryczną i stylistyczną;
 29. całodobowa obsługa stanowiska kierowania Komendy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 30. niezwłoczne meldowanie Kierownictwu Komendy i dyżurnemu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie o wydarzeniach nadzwyczajnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 31. nadzór, przyjmowanie, wydawanie przechowywanego uzbrojenia, wyposażenia alarmowego oraz wyposażenia specjalnego;
 32. organizowanie działań pościgowych, zaporowych, blokad dróg, zasadzek na polecenie kierownictwa Komendy, dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, jak również z własnej inicjatywy;
 33. okresowe sporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby tworzenia zintegrowanych planów dyslokacji służby z wykorzystaniem informacji przekazywanych z komórek realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze i od kierowników komórek służby prewencyjnej, a także pochodzących z innych źródeł, w tym ze środków masowego przekazu, od władz samorządowych i społeczności lokalnej oraz podmiotów pozapolicyjnych;
 34. określanie rejonów zagrożenia, rejonów odpowiedzialności, miejsc zagrożonych i tras patrolowych w celu odpowiedniego dostosowania i rozmieszczenia sił i środków oraz podjęcia działań w zależności od przewidywanego w danym miejscu i czasie zagrożenia;
 35. opracowywanie i aktualizowanie ceduł patrolowych;
 36. wyznaczanie zadań doraźnych w zakresie służby patrolowej;
 37. inspirowanie jednostek podległych i właściwych komórek organizacyjnych do podejmowania przedsięwzięć mających wpływ na wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli;
 38. bieżące monitorowanie stanu zagrożenia przestępstwami, wykroczeniami i innymi zjawiskami patologii społecznej;
 39. bieżąca realizacja i wprowadzanie danych do programu „Policyjnego Rejestru Imprez Masowych”;
 40. sporządzanie zintegrowanych planów dyslokacji służby, uwzględniających rozmieszczenie wszystkich służb policyjnych oraz w miarę możliwości siły i środki podmiotów pozapolicyjnych;
 41. planowanie rozmieszczenia policjantów komórek interwencyjnych w taki sposób, aby w razie potrzeby można było w maksymalnie krótkim czasie skoncentrować wszystkie patrole w jednym miejscu i przemieścić je w miejsce wydarzenia lub interwencji;
 42. udział we współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi mającej na celu bieżącą wymianę informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku, przydatnych do opracowania analizy stanu bezpieczeństwa i porządku i na potrzeby dyslokacji służby, w tym z administracją Zakładu Karnego w Wadowicach;
 43. tworzenie map zagrożeń – w oparciu o analizy stanu bezpieczeństwa i porządku sporządzane na potrzeby dyslokacji służb wszystkich podmiotów działających na rzecz zapobiegania popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz zapobiegania zachowaniom aspołecznym, w tym dla straży miejskiej;
 44. organizowanie spotkań przedstawicieli komórek organizacyjnych służby prewencyjnej i kryminalnej w celu wymiany informacji oraz określania kierunków działania;
 45. analizowanie efektów i jakości prowadzonych działań;
 46. określanie taktyki pełnienia służby i podziału zadań;
 47. udział w odprawach policjantów przewidzianych do działań zewnętrznych.

 

 

 

    Do zakresu działania Wydziału Ruchu Drogowego należy:

 

 1. opracowywanie optymalnych metod, form i taktyki kontroli ruchu drogowego na terenie obsługiwanym przez Komendę, oraz ich praktyczne wdrażanie i realizacja zapewniająca odpowiednią do zagrożeń intensywność nadzoru ruchu drogowego w miejscach i czasie wynikającym z analizy zdarzeń i zjawisk. Wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie;
 2. planowanie, organizowanie i wykonywanie, oraz kontrola działań w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń w ruchu drogowym, współdziałanie na obszarze powiatu z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w tym zakresie;
 3. realizacja zadań związanych z likwidacją zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym  śladów i dowodów, oraz czynności w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym;
 4. prowadzenie rejestracji statystycznej, w tym rejestracji zdarzeń drogowych oraz analizy wypadków i kolizji drogowych. Opracowywanie na tej podstawie analiz ogólnych i zagadnieniowych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 5. analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określenie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom  w ruchu drogowym w tym:
  1. dokonywanie bieżącej  i okresowej oceny stanu dróg i ich oznakowania zwłaszcza pojawiających się zagrożeń i utrudnień w ruchu,
  2. typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych i minimalizowanie występujących tam zagrożeń,
  3. współdziałanie z zarządzającymi drogami w zakresie zimowego i letniego utrzymania,
  4. opiniowanie projektów organizacji ruchu i wykorzystywania dróg w sposób szczególny oraz kontrola faktycznej organizacji ruchu lub zabezpieczenia robót drogowych;
 6. edukacja  mieszkańców,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu  drogowym;
 7. opracowywanie i wdrażanie programów prewencyjnych dotyczących kształtowania właściwego klimatu wobec osób naruszających przepisy i zaniedbań podmiotów     odpowiedzialnych za właściwe utrzymanie dróg w tym:
  1. opracowywanie i wdrażanie programów propagujących zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2. organizowanie konkursów i zawodów o tematyce zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno wśród policjantów jak i uczniów placówek oświatowych na terenie powiatu,
  3. stała współpraca z placówkami oświatowymi, samorządowymi i przedstawicielami lokalnej prasy;
 8. szkolenie zawodowe policjantów w zakresie realizacji ustawowych zadań ruchu drogowego, w tym doskonalenie umiejętności posługiwania się przydzielonym sprzętem specjalistycznym;
 9. czuwanie nad prawidłowym stosowaniem i dokumentowaniem badań stanu trzeźwości urządzeniami elektronicznymi przez policjantów Wydziału;
 10. wykonywanie eskort osób objętych szczególną ochroną;
 11. realizacja działań wzmożonych, w tym krajowych oraz działań własnych takich jak:
  1. pasy,
  2. prędkość,
  3. alkohol i narkotyki,
  4. bus truck,
  5. niechronieni uczestnicy RD – pieszy,
  6. kłady – motocross,
  7. trasa,
  8. działania weekendy, bezpieczne ferie, wakacje, droga do szkoły,
  9. inne akcje w tym:  „Znicz”, „Andrzejki”;
 12. planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na drogach podczas organizowanych uroczystości religijnych i państwowych, imprez  masowych i innego wykorzystywania dróg w sposób szczególny;
 13. opiniowanie projektów organizacji ruchu oraz planów zabezpieczenia imprez i uroczystości;
 14. współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie  profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz mediami;
 15. czuwanie nad prawidłowym stosowaniem i dokumentowaniem badań trzeźwości urządzeniami elektronicznymi przez policjantów Komendy oraz stosownymi badaniami przy użyciu narkotestów;                                                                                                                 
 16.  wykonywanie zleconych kontroli i ocen funkcjonowania podległych Komendzie Komisariatów Policji i Posterunków Policji w zakresie realizacji zadań na rzecz        bezpieczeństwa w  ruchu drogowym;
 17. planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja działań innych ogniw i jednostek Komendy na rzecz porządku i bezpieczeństwa na drogach w  warunkach katastrof i awarii technicznych.

 

 

    Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo – Informacyjnych należy:

   

 1. informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta, przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy oraz przez podległe  Komisariaty Policji, również poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz zamieszczanie przygotowanych materiałów na policyjnej stronie internetowej Komendy;
 2. udzielanie ogólnopolskim oraz zagranicznym środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Policji na terenie powiatu przy czym zakres i forma udzielania takich informacji wymaga każdorazowo akceptacji rzecznika prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie;
 3. udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania prasowe, a także po uzgodnieniu
  z rzecznikiem prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Krakowie udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddany jest Komendant, komórki organizacyjne Komendy oraz podległe  Komisariaty Policji;
 4. koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy oraz podległe  Komisariaty Policji;
 5. współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie powiatu, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem, również poprzez współpracę z samorządami, organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;
 6. realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej;
 7. współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby właściwej komendy wojewódzkiej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji;
 8. udostępnianie informacji publicznej i uaktualnianie stron Biuletynu Informacji Publicznej;
 9. nadzór merytoryczny nad prowadzonym przez Komendę serwisem internetowym.

 

 

    Do zakresu działania Wydziału Wspomagającego:

 

     1.  W zakresie koordynatora postępowań dyscyplinarnych:

 1. prowadzenie rejestru czynności wyjaśniających oraz Rejestru Postępowań Dyscyplinarnych;
 2. monitorowanie prowadzonych czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych wszczynanych przez Komendanta;
 3. dokonywanie okresowych analiz i sporządzanie sprawozdań dot. naruszeń dyscypliny służbowej przez funkcjonariuszy;
 4. opracowywanie okresowych sprawozdań dot. dyscypliny służbowej oraz wprowadzanie danych do systemu informatycznego SESPOL;
 5. udział z polecenia kierownictwa Komendy w czynnościach w przypadku podejrzenia zaistnienia przestępstwa lub wykroczenia z udziałem policjanta lub innego podejrzenia naruszenia dyscypliny służbowej;
 6. prowadzenie rejestru wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem funkcjonariuszy lub pracowników Policji oraz wprowadzanie danych do systemu informatycznego SESPOL.

    2. W zakresie koordynatora postępowań skargowych:

 1. podejmowanie na polecenie Komendanta czynności sprawdzająco  - wyjaśniających w komórkach organizacyjnych Komendy oraz podległych jej Komisariatach Policji, pod kątem wykonywania ustawowych zadań Policji oraz obowiązków przez policjantów i pracowników cywilnych;
 2. prowadzenie postępowań skargowych i czynności wyjaśniających oraz monitorowanie toczących się postępowań wszczynanych przez Komendanta;
 3. dokonywanie okresowych analiz i sporządzanie sprawozdań z zakresu postępowań skargowych i dyscyplinarnych oraz czynności wyjaśniających;
 4. prowadzenie ewidencji manualnej i elektronicznej w zakresie skargowości oraz ewidencji przewinień i kar dyscyplinarnych.

   3. W zakresie działalności kadrowej i szkoleniowej:

 1. realizowanie decyzji Komendanta w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy oraz podległych  Komisariatach Policji;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służby (pracy) policjantów (pracowników) Komendy i podległych Komisariatach Policji;
 3. prowadzenie spraw ze stosunku służbowego (pracy) innych niż wymienione
  w pkt 2, w tym prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników cywilnych Komendy i podległych Komisariatach Policji;
 4. realizowanie, w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych naboru do szkół policyjnych w ramach limitów wyznaczanych przez szkoły;
 5. organizowanie – zgodnie z  decyzjami Komendanta – lokalnego doskonalenia zawodowego, wyszkolenia strzeleckiego i wychowania fizycznego
  w Komendzie i podległych Komisariatach Policji;
 6. wydawanie dokumentów służbowych policjantom i pracownikom oraz obsługiwanie systemu informatycznego „KADRA” i „SWOP”;
 7. sporządzanie sprawozdań okresowych i doraźnych w sprawach wchodzących
  w zakres działania komórki organizacyjnej;
 8. prowadzenie programu „PŁATNIK” oraz wydawanie stosownych dokumentów;
 9. prowadzenie dokumentacji związanej ze stażem i przygotowaniem zawodowym;
 10. wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy.

4. W zakresie działalności prezydialnej:

 1. obsługa kancelaryjno-biurowa kierownictwa Komendy w zakresie spraw jawnych;
 2. prowadzenie kancelarii ogólnej jawnej w Komendzie;
 3. obsługa kancelaryjno-biurowa Wydziału Wspomagającego;
 4. obsługa służbowej skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Komendanta;
 5. ewidencjonowanie, bieżące aktualizowanie i udostępnianie aktów prawnych wydanych przez Komendanta oraz resortowych aktów prawnych wpływających do Komendy;
 6. prowadzenie ewidencji listów i wniosków wpływających do Komendy;
 7. wdrażanie i doskonalenie w komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego          i etykiety urzędniczej;
 8. sprawowanie nadzoru nad pracą kancelaryjno – biurową w komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy;
 9. kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację wewnętrzną w Komendzie;
 10. koordynowanie i udostępnianie informacji w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 11. prowadzenie korespondencji okolicznościowej;
 12. organizacja i obsługa uroczystości oraz narad służbowych z udziałem kierownictwa Komendy.

     5. W zakresie działalności finansowej:

 1. prowadzenie ewidencji i sporządzanie list z tytułu dojazdów do służby, delegacji oraz na rzecz osób wzywanych;
 2. sprawdzanie i podpisywanie pod względem formalno-rachunkowym wynagrodzeń dla biegłych, należności za ekspertyzy, analizy, kosztów badań osób zatrzymanych;
 3. kompletowanie, sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno–rachunkowym dokumentów finansowych w oparciu o „Instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i jednostkach jej podległych” oraz nadawanie dalszego biegu celem ich przekazania do terminowej realizacji zapłaty;
 4. prowadzenie ewidencji niezbędnej do rejestracji wypłat równoważnika z tytułu braku lokalu dla celów ustalenia czasu powstania obowiązku podatkowego
  i dalszej jego realizacji;
 5. obsługa pieniężna w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich rozliczanie w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie; przyjmowanie i rozliczanie mandatów karnych gotówkowych;
 6. przyjmowanie od policjantów i pracowników różnego rodzaju wniosków
  o wypłaty świadczeń, ich kompletowanie i nadawanie im dalszego biegu celem ich rozpatrzenia i ostatecznego załatwienia;
 7. sporządzanie list wypłat dodatkowych należności dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przy wykorzystaniu aplikacji SWOP-Płace;
 8. wykonywanie innych, zleconych przez Wydział Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie czynności - w zakresie przygotowania i późniejszej realizacji dokumentów finansowych;
 9. przeprowadzanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych pozostających w użytkowaniu Komendy;
 10. planowanie, sporządzanie dokumentów finansowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie złożonych i przechowywanych dokumentów pracowników  w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Komendanta, oraz ewidencja przyznanych należności;
 11. przygotowywanie porozumień zawieranych z podmiotami w ramach Funduszu Wsparcia Policji, ich realizacja zgodnie z przeznaczeniem, sprawdzanie faktur i rachunków pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz współuczestnictwo w rozliczaniu porozumień dotyczących patroli i nagród;
 12. ewidencjonowanie, przygotowywanie dokumentacji i realizacja postępowań dotyczących szkód powstałych w majątku Komendy;
 13. prowadzenie postępowań regresowych oraz spraw związanych z zasądzonymi wyrokami i nawiązkami;
 14. przyjmowanie, sprawdzanie i ewidencjonowanie wniosków emerytów i rencistów policyjnych ubiegających się o świadczenia socjalne;
 15. terminowe sporządzania rachunków za asysty komornicze w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz ich przekazywanie do Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

    6. W zakresie działalności socjalno-mieszkaniowej:

 1. wydawanie decyzji w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater będących w dyspozycji Komendanta;
 2. wydawanie decyzji przyznających i odmawiających uprawnienia do równoważnika za brak i za remont lokalu mieszkalnego, cofanie uprawnień, wydawanie decyzji w sprawach przyznania i odmowy przyznania pomocy finansowej, zwrotu równoważników i pomocy finansowej,  prowadzenie innych postępowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w oparciu o przepisy k.p.a - w I instancji – dla policjantów, emerytów i rencistów policyjnych;
 3. inne sprawy z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym:
  1. prowadzenie ewidencji potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy, emerytów i rencistów policyjnych,
  2. prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Komendanta,
  3. prowadzenie ewidencji kart mieszkaniowych GL-34 policjantów, emerytów i rencistów policyjnych,
  4. aktualizacja kart mieszkaniowych GL-34 oraz kart mieszkań pozostających w dyspozycji Komendanta,
  5. przygotowanie danych dla potrzeb planowania środków finansowych i sprawozdawczości;
 4. wypłata świadczeń wynikających z punktu 2 dla policjantów, emerytów i rencistów policyjnych  w oparciu o sporządzone w Komendzie listy należności i zatwierdzone przez Komendanta a zweryfikowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

 

    7. W zakresie obsługi technicznej i eksploatacyjnej obiektów:

 1. uczestniczenie w przygotowaniu, zawieraniu i nadzór nad realizacją umów na dostawy i  usługi w zakresie:
  1. dostaw mediów (np. energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wody
  2. i  odprowadzenia  ścieków),
  3. dostaw opału - w tym opału stałego, oleju opałowego,
  4. wywozu nieczystości stałych i płynnych,
  5. usług kominiarskich,
  6. innych usług specjalistycznych, wymaganych dla właściwej eksploatacji obiektów, w tym np. obsługi wymiennikowni, przeglądów i napraw kotłów grzewczych itp.;
 2. prowadzenie bieżących robót konserwacyjno – naprawczych i eksploatacyjnych zapewniających pełną sprawność użytkową, w tym m.in.:
  1. wykonywanie przeglądów, badań, konserwacji, napraw instalacji i urządzeń w tym: elektrycznych, odgromowych, gazowych, grzewczych, wodnych,
  2. wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw oraz prowadzenie eksploatacji agregatów prądotwórczych, prowadzenie książek eksploatacji zespołów prądotwórczych i rozliczanie zużytego paliwa,
  3. udział w okresowych przeglądach i kontrolach stanu technicznego budynków,
  4. użytkowanie obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym,
  5. zlecanie w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie usług w zakresie bieżących napraw;
 3. prowadzenie książek obiektów budowlanych;
 4. udział w opracowywaniu planów remontów eksploatacyjnych obiektów i w ich realizacji;
 5. udział w opracowywaniu planów inwestycyjnych i w ich realizacji;
 6. realizacja i nadzór nad zadaniami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa  i higieny pracy;
 7. zabezpieczenie stałej sprawności zainstalowanych instalacji sygnalizacji pożaru;
 8. zabezpieczenie materiałowe dla prowadzenia bieżącej eksploatacji obiektów, w tym  zakup  drobnych  materiałów w ramach awarii;
 9. prowadzenie ewidencji i dokumentacji rozliczeniowej zakupionych przez Komendę i przejętych od  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie materiałów do konserwacji,  narzędzi,  środków  czystości;
 10. prowadzenie ewidencji  pomocniczych, w tym m. in.: środków trwałych, gruntów, sprzętu i narzędzi w użytkowaniu, agregatów prądotwórczych, kojców;
 11. prowadzenie ewidencji wydatków;
 12. zatrudnienie, obsługa i nadzór nad pracownikami służb eksploatacyjnych (w zależności od potrzeb: konserwatorzy, placowi, ogrodnicy, pracownicy obsługi, sprzątające);
 13. prowadzenie wykazu stanowisk pracy osób obsługujących urządzenia energetyczne i elektryczne. Bieżąca weryfikacja ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do obsługi tych urządzeń w odniesieniu do poszczególnych pracowników. Kierowanie, w uzgodnieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie podległych pracowników na odpowiednie egzaminy kwalifikacyjne;
 14. udział w przygotowaniu projektów umów najmu, dzierżawy, użyczenia – zawieranych  na podległym terenie oraz negocjowanie ich warunków, propozycji płatności;
 15. sporządzanie kalkulacji stawek do umów (w zależności od zmian cen) i uaktualnianie stawek czynszu;
 16. udział w sporządzaniu protokołów przekazania lub przejęcia pomieszczeń udostępnianych na terenie Komendy;
 17. przygotowywanie deklaracji podatkowych (podatek od nieruchomości) na dany rok kalendarzowy;
 18. udział w uzgadnianiu miejscowych planów ogólnych i szczegółowych zagospodarowania przestrzennego

    8. W zakresie gospodarki transportowej:

 1. prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu transportowego Komendy w książce ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego;
 2. wystawianie i przechowywanie miesięcznych książek kontroli pracy sprzętu transportowe­go dla wszystkich pojazdów używanych w Komendzie;
 3. dokumentowanie przebiegu pojazdów;
 4. miesięczne rozliczanie pojazdów Komendy z wykonanego przebiegu i zużytego paliwa, przygotowanie protokołów szkód w przypadku stwierdzenia przepałów;
 5. sporządzanie i przekazywanie do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie  miesięcznych sprawozdań ze zużycia materiałów pędnych i smarów;
 6. prowadzenie książki ewidencji materiałów pędnych i smarów;
 7. przygotowanie do rozliczenia faktur za materiały pędne i smary zakupione na potrzeby Komendy;
 8. przygotowanie planu potrzeb na wykonanie przeglądów okresowych pojazdów OT-2;
 9. zlecanie resortowym oraz ogólnodostępnym stacjom obsługi wykonywanie napraw i ob­sługi pojazdów Komendy;
 10. prowadzenie punktu obsługi technicznej POT;
 11. wykonywanie w POT drobnych napraw oraz obsług sezonowych sprzętu transportowego Komendy;
 12. utrzymywanie przygarażowego magazynu drobnych części zamiennych i akcesoriów oraz Materiałów Pędnych i Smarów;
 13. występowanie do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie  z zapotrzebowaniem na części i akcesoria oraz Materiałów Pędnych i Smarów;
 14. dokonywanie drobnych zakupów akcesoriów oraz zlecanie usług wynikających z sytuacji awaryjnych;
 15. prowadzenie gospodarki ogumieniem pojazdów Komendy - przechowywanie opon zi­mowych i letnich, zlecanie usług wulkanizacyjnych, występowanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z zapotrzebowa­niem na opony;
 16. przygotowanie do rozliczania faktur za zakupione na potrzeby Komendy części zamienne, akcesoria oraz zlecone usługi naprawy sprzętu transportowego;
 17. przekazywanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie informacji o wypadkach, kolizjach lub innych uszkodzeniach sprzętu transportowego użytkowanego w Komendzie;
 18. prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji w książce ewidencji wypadków i kolizji służbo­wego sprzętu transportowego;
 19. przygotowanie dokumentów i zgłaszanie szkód w zakładach ubezpieczeniowych;
 20. organizowanie oględzin pojazdów uszkodzonych (poza szkodami zgłoszonymi
  w firmach ubezpieczeniowych);
 21. wydawanie zaświadczeń  do prowadzenia służbowego sprzętu transportowego dla poli­cjantów i pracowników Komendy. Prowadzenie ewidencji wydanych dokumentów.

     9. W zakresie informatyki:

 1. koordynacja procesów wdrażania technik teleinformatycznych w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych Komisariatach Policji;
 2. wykonywanie określonych w przepisach i dokumentach czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych w Komendzie i podległych Komisariatach Policji;
 3. eksploatacja  powiatowego węzła łączności wraz z centralami i systemami zasilania, do poziomu podległych Komisariatów Policji;
 4. utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności węzła powiatowego;
 5. wykonywanie montaży lub demontaży sprzętu teleinformatycznego i  łączności radiowej w pojazdach służbowych;
 6. utrzymanie sprawności technicznej eksploatowanych systemów utajonej łączności telekopiowej Policji;
 7. utrzymanie i obsługa sieci kablowej oraz abonenckich systemów łączności;
 8. realizacja zadań w zakresie napraw i konserwacji sprzętu łączności i informatyki;
 9. utrzymanie sprawności  technicznej infrastruktury łączności i informatyki  w Komendzie i podległych Komisariatach Policji;
 10. realizowanie zadań wynikających z zasad bezpieczeństwa systemów łączności  i informatyki;
 11. prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów łączności i informatyki (w tym identyfikatorów cyfrowych) w Komendzie i podległych Komisariatach Policji, zgodnie z zasadą rozliczności;
 12. prowadzenie gospodarki sprzętowej i materiałowej;
 13. udział w komisjach odbiorczych w ramach realizowanych przedsięwzięć na rzecz Komendy i podległych Komisariatów Policji;
 14. wykonywanie zestawień/analiz realizowanych w ramach współpracy z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakresie pionu łączności i teleinformatyki;
 15. planowanie i analiza kosztów utrzymania systemów, urządzeń łączności i informatyki,  rozmów telefonicznych oraz niezbędnych inwestycji i zakupu nowego sprzętu;
 16. szkolenie policjantów i pracowników Komendy oraz podległych Komisariatów Policji w zakresie praktycznej obsługi sprzętu teleinformatycznego i łączności radiowej;
 17. wykonywanie zadań wynikających z zasad bhp i p.poż.;
 18. realizowanie zadań mobilizacyjno – obronnych w zakresie łączności i informatyki;
 19. współpraca z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy  Wojewódzkiej Policji    w Krakowie w zakresie wszystkich wymienionych powyżej zadań w zakresie realizacji ustawowych zadań Policji;
 20. gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji uzyskiwanych z komórek organizacyjnych Komendy w zakresie ustalonym odrębnymi  przepisami;
 21. współpraca z Wydziałem Wywiadu Kryminalnego Komendy  Wojewódzkiej Policji w Krakowie w zakresie wszystkich wymienionych powyżej zadań w zakresie realizacji ustawowych zadań Policji.

 

 

 

  Do zakresu działania Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. prowadzenie postępowań sprawdzających, w tym kontrolnych postępowań sprawdzających, wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli  „zastrzeżone”;
 3. uczestniczenie w zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 4.  uczestniczenie w zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka w oparciu o wydane w tym zakresie przepisy;
 5. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie i jednostkach Policji albo wykonujących czynności zlecone, które  posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto w zakresie określonym przepisami;
 6. opracowywanie sprawozdań z działalności komórek organizacyjnych właściwych w sprawach ochrony informacji niejawnych jednostek Policji dla Komendanta oraz komórce organizacyjnej właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych Komendy Głównej Policji;
 7. współpraca ze służbami i instytucjami uprawnionymi do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego;
 8. przeprowadzanie kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji,  materiałów i obiegu dokumentów;
 9. zapewnianie przetwarzania informacji niejawnych w Komendzie przez kancelarię tajną;
 10. przyjmowanie, przechowywanie i porządkowanie oświadczeń majątkowych policjantów  Komendy;
 11. uczestniczenie w procedurach wyjaśniających, związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych;
 12. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Komendanta, planu ochrony  informacji niejawnych w Komendzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 13. nadzorowanie działalności kancelarii tajnej w Komendzie;
 14. organizowanie i koordynowanie działalności archiwalnej w Komendzie;
 15. gromadzenie, opracowywanie, porządkowanie, brakowanie i udostępnianie zasobów  archiwalnych Komendy;
 16. koordynowanie działań dotyczących udostępniania przez jednostki podległe materiałów niearchiwalnych i niejawnych upoważnionym podmiotom;
 17. nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym przetwarzanych w systemach teleinformatycznych jednostek Policji, oraz organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie ochrony danych osobowych;
 18. realizowanie przedsięwzięć wynikających z przygotowań obronnych Komendy i jednostek Policji, pozostających w zakresie właściwości Zespołu;
 19. uczestniczenie w organizowaniu i przygotowaniu systemu ochrony obiektów Komendy;
 20. weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji;
 21. prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego użytkowników systemów niejawnych wynikających z zapisów Dokumentacji Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych, dla tych systemów.

 

 

    Do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:

 

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 3. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia      i zdrowia policjantów i pracowników oraz poprawę warunków służby i pracy;
 4. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji Komendy albo jej części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;
 5. przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;
 6. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy   na poszczególnych stanowiskach pracy;
 8. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków policjantów i pracowników oraz   w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 9. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków policjantów i pracowników, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 10. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby/pracy;
 11. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną służbą i pracą;
 12. prowadzenie instruktażu ogólnego w ramach szkoleń  wstępnych i współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizacji  szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 13. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby/pracy.

 

Metryczka

Data publikacji 11.07.2018
Data modyfikacji 12.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mamcarczyk Jarosław
Osoba udostępniająca informację:
Mamcarczyk Jarosław Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Mamcarczyk Jarosław
do góry